Bedrijfsfilosofie

De bedrijfsfilosofie van Paragon is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.

Het eerste uitgangspunt is het besef dat alle kracht van een organisatie uit de werknemers moet komen. Mensen hebben in het algemeen veel meer in hun mars dan je denkt. Door het goed bundelen van die individuele krachten is het mogelijk synergie, de extra capaciteiten, op te wekken.

Een groot deel van ons leven, zo niet het grootste deel, wordt besteed aan werken. Het is daarom zinvol dat werken ook voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken.
Houding van mensen tegenover en met elkaar, te beginnen met leidinggevenden, is positief en constructief, eerlijk en integer.

Organisaties zijn samenwerkingsstructuren die ook voortdurend in beweging zijn. Daarnaast heeft ook ieder stadium in de levenscyclus apart aspecten welke specifieke benaderingen van de ondernemingsleiding vereisen.

Alles hangt met alles samen, organisaties zijn een onderdeel van de maatschappij, van het hele leven. De maatschappij verandert voortdurend, organisaties moeten daarop anticiperen en reageren, hetgeen visie op de wereld en op ontwikkelingen vereist.

De werkwijze en houding van Paragon kunnen goed worden toegelicht aan de hand van een aantal artikelen. De artikelen zijn hieronder opgesomd met daarbij een korte toelichting. Om het volledige artikel te lezen kunt u dubbelklikken op de titel van het desbetreffende artikel. Uitprinten van de artikelen bevordert de leesbaarheid; aangeraden wordt om de tekst van de artikelen over te nemen in een Word-bestand en dat vervolgens uit te printen.

Chaos en management
De ‘commerciële jongens’ weten het al lang: besluiten om iets te kopen worden niet genomen op rationele, logische gronden, maar veel meer op basis van emotie en ‘onderbuikgevoel’. Chaos (in de zin van onvoorspelbaar, niet in de zin van warboel) is eigenlijk tegengesteld aan logisch. Logisch werkt uit hoe we bepaalde doelen kunnen bereiken, chaos vraagt zich af welke doelen eigenlijk echt de moeite waard zijn. Logisch gaat uit van bestaande situaties en borduurt daarop voort, chaos kijkt naar grote patronen die in de toekomst (kunnen) ontstaan. Logisch denken is gebaseerd op analyseren en deduceren, chaos kijkt naar de onderlinge samenhangen, naar het grote geheel en naar creativiteit. In de praktijk blijkt dat het combineren van de beide benaderingen buitengewoon productief kan zijn. Ook in bedrijfsvoering en in het samenwerken met mensen levert het samengaan van ‘klassiek’ logisch denken en chaosdenken heel mooie resultaten.

Levenscycli
De levenscyclus bestaat in beginsel uit drie fasen: ontwikkeling, groei en consolidatie. Deze cyclus, die we overal in de natuur zien, doet zich ook voor in sociale structuren. In organisaties blijkt dat de verschillende fasen in een life cycle een verschillende stijl van bedrijfsvoering vergen. Zo ligt in de eerste fase de nadruk op ondernemerschap, in de tweede fase op management(-informatie) en in de derde fase op leiderschap. Iedere fase stelt aan ondernemingsleiding en medewerkers specifieke eisen, maar ook bijzondere mogelijkheden. Iedere fase vraagt ook een andere instelling en specifieke vaardigheden. De cyclus bestaat uit drie fasen: ontwikkeling, groei, consolidatie. Daarna komt wat je oneerbiedig de ‘aftakeling’ kunt noemen, maar ook kunnen maatregelen genomen worden om een volgende cyclus in te gaan.

Regels, regels, regels…
De commotie rondom beursschandalen heeft geleid tot een luidkeelse roep om meer en strakkere regels. In Nederland is de commissie Tabaksblatt in het leven geroepen, en de hele commissarissen wereld is er de laatste tijd erg druk mee. Het is echter zeer de vraag of al deze extra regelgeving wel zal werken. Het probleem zit namelijk niet in de regels, die zijn er al genoeg. De schandalen zijn ontstaan door ondernemingsleidingen die de bestaande regels aan hun laars hebben gelapt. Zij hebben bewust verkeerde informatie de wereld in gestuurd om de positie van hun onderneming te verbeteren. Dat is fraude, en de bestaande regelgeving is ruim voldoende om dat aan te pakken. Meer regelgeving zal de kans op dergelijke excessen nauwelijks verminderen. Het is nodig dat ondernemingsleidingen normen en waarden gaan hanteren waardoor zij, als het ware door een innerlijke drang vanuit de organisatie, worden weerhouden van malafide praktijken. Woorden als respect, trots, integriteit, kwaliteit moeten nadruk krijgen in plaats van regels en straf.

Veranderingen
Veranderingen worden veelal afhoudend, soms uitgesproken negatief beoordeeld. Niettemin, veranderingen zullen altijd plaats vinden. Ze zijn vaak niet te keren, hooguit bij te sturen. In dit artikeltje wordt bekeken wat veranderingen eigenlijk zijn en waarom mensen er zò op reageren. Paragon gaat er van uit dat het beter is je te concentreren op de toekomstige mogelijkheden die veranderingen met zich kunnen brengen. Zo kunnen negatieve bedreigingen worden omgekeerd naar een positieve mogelijkheden.

Wijsheid
Dit artikel is nog in de maak en zal zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden.