Disclaimer

Paragon B.V. neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten.

Paragon B.V. is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site en voor alle directe en indirecte of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie.

Intellectuele eigendom

De woordmerken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Paragon B.V. of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan Paragon B.V. of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopiëerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Veiligheid

Met het downloaden van bestanden loopt u het risico, virussen te importeren die de goede werking van uw computer en programmatuur beïnvloeden. Hoewel Paragon B.V. zo zorgvuldig mogelijk te werk gaat, kan Paragon B.V. niet garanderen dat de aangeboden bestanden op de website virusvrij zijn.