Wat doet Paragon BV

Werkzaamheden van Paragon B.V.

De kern van het werk van Paragon is ondersteuning en advisering van directies, toezichthouders, bij grote veranderingen zoals reorganisatie, bedrijfsoverdracht, fusies en overname.
Paragon helpt directeuren en andere leidinggevenden de grenzen van het denken te doorbreken en op een andere, positieve en constructieve, wijze problemen op te lossen.
De grote kracht van Paragon ligt met name op terreinen van algemeen management en interne organisatie.
Paragon heeft vooral opdrachten in middelgrote organisaties zowel in de profit sector als in de not-for-profit sector.

Advisering

Gewenste veranderingen kunnen snel en effectief doorgevoerd worden wanneer de vaktechnische deskundigheid en de ervaring van Paragon wordt ingezet. Advisering is vaktechnisch en gericht op specifieke situaties, daardoor vaak snel en met een beperkt werkterrein.

Coaching

Bij coaching worden de deskundigheden en ervaringen van de medewerkers van de organisatie gemobiliseerd. De coach helpt de medewerkers constructief en positief hun gedachten te structureren en nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Coaching is relatief weinig belastend voor mens en organisatie.

Commissariaat

Bij commissariaten ligt de nadruk in de eerste plaats op de toezichthoudende functie. Echter, doordat de commissaris intensief, zij het op afstand, betrokken is bij de algemene gang van zaken van de organisatie, is zij of hij ook bij uitstek de gesprekspartner voor de organisatieleiding.

Interim management

Bij advisering en coaching worden ideeën ontwikkeld om problemen op te lossen, de organisatie te verbeteren, etc. Veelal kunnen de ideeën in daden worden omgezet door de organisatie zelf. De voorgestelde veranderingen kunnen echter dermate ingrijpend zijn dat actieve medewerking door een coach of adviseur tijdens het transformatieproces gewenst is.

Institute for Independent Business

‘Praktisch advies dat werkt’

Sedert begin 2005 is Rein Otma, directeur van B.V. Paragon, als Accredited Associate verbonden aan het Institute for Independent Business.

Het IIB, opgericht in 1984 en sedert midden 2004 ook werkzaam in Nederland, is een not-for-profit organisatie welke zich ten doel stelt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Daartoe zijn wereldwijd zo’n 2500 zelfstandige adviseurs aan IIB verbonden, in Nederland inmiddels een kleine 50.

Door het unieke concept waarbinnen de adviseurs onder IIB-vlag werken, kan de ondernemer op directieniveau ondersteuning krijgen op al die terreinen, waarvoor hij zelf niet de tijd of niet de deskundigheid heeft. Daardoor kan de ondernemer, die over het algemeen in een heel eenzame positie verkeert, de adviseur gebruiken als sparringpartner en als klankbord bij het bespreken van de strategische en operationele activiteiten van het bedrijf. De onafhankelijkheid en de integriteit van de adviseur is daarbij een belangrijk voordeel voor de ondernemer. Maar ook kan de adviseur meer specifieke activiteiten en projecten begeleiden, waardoor de ondernemer meer tijd heeft om zich aan zijn eigenlijke werk te wijden. Bijvoorbeeld het zoeken naar nieuwe afzetmarkten, het invoeren van kostenbesparingen of bedrijfsopvolging. Een sterk punt van de IIB-adviseur is daarbij dat hij voor die werkterreinen, waarop hij zelf minder thuis is, altijd hulp en advies van de andere adviseurs kan inroepen.
En dat tegen bescheiden kosten en met beperkte belasting voor de organisatie.

Accreditatie bij het Institute for Independent Business betekent ook dat die adviseurs eerst grondig beoordeeld zijn, dat zij een training hebben doorlopen en dat zij zich dienen te houden aan gedragsregels wanneer zij met het IIB-concept werkzaam zijn. Op deze wijze wordt ook de kwaliteit van het werk gewaarborgd.